2015-06-25

Status prawny

 


Chełmskie Linie Autobusowej Spółka z o.o. w Chełmie to pierwsze sprywatyzowane przedsiębiorstwo komunalne w Chełmie. Została utworzona dnia 25-06-1997r., w drodze przekształcenia jednoosobowej spółki Miasta Chełma - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w spółkę z udziałem kapitału zagranicznego. Spółka działa na podstawie umowy Spółki zawartej Aktem notarialnym repertorium A Nr 5449/97 z dnia 25-06-1997r ze zmianami (tekst jednolity akt notarialny z dnia 09-11-2009r repertorium A nr 10514/2009).

Stronami umowy Spółki były:

* Southern Vectis plc (3849 udziały pokryte aportem w postaci know – how (m.in. projekt sieci linii komunikacyjnych, umiejscowienie przystanków, ustalenie częstotliwości kursów na poszczególnych odcinkach tras; wdrożenie sieci; regulamin organizacyjny Spółki; system rozliczeń z Miastem oraz konstrukcja systemu odpłatności za usługi związane z przewozem środkami komunikacji miejskiej; system finansowy Spółki; ustalenie i wdrożenie odpowiedniego wizerunku Spółki; system kontroli wykonywanych usług oraz system gospodarki własnej; szkolenie kadry zarządzającej i pozostałych pracowników; wkład rzeczowy w postaci sprzętu komputerowego);
* Miasto Chełm (9424 udziały, z których 3507 udziałów pokryło gotówką oraz 5917 aportem w postaci własności nieruchomości położonej w Chełmie przy ulicy Okszowskiej 41).

 


Numer KRS 0000182220, Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się